Aktualności
Deklaracja
Opłata
Harmonogram
Wielkogabaryty
PSZOK
Odbiorcy odpadów
Jak segregować?
Utylizacja azbestu
Akty Prawne
Analiza stanu gospodarki
Druki do pobrania


KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW
*więcej informacji po kliknięciu w nazwę miejscowości

Legenda:

Pilzno "A"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
Bujnowskiego, Cicha, Dąbrowskiego, Grodzka, Grottgera, Grywałdzka, Kapuścińskiego, Karmelicka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Króla Kaszubskiego, Kraszewskiego, Legionów, Lwowska, Mickiewicza, Nowa, "Oczyszczalnia", Paderewskiego, Podawle, Petrycego, Polna, Rynek, Słowackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Staszica, Ściegiennego, Traugutta, Węgierska, "Skarpy", Zielona, Żeromskiego
Pilzno "B"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
3-go Maja, Św. Ducha, Osiedle przy ul. 3-go Maja (Armii Krajowej, G. Andersa, Partyzantów, Wojska Polskiego), Akacjowa, Kazimierza Wielkiego, Koprowskiego, Kościuszki, Osiedle przy Kościuszki (Krasickiego, Ks. Wilka, Józefczyka, Marcjusza, Niepodległości, Skłodowskiej, Reja, Reymonta), Leśna, Witosa, Osiedle przy ul. Witosa (Kwiatowa, Ogrodowa, P. Tadeusza, Różana, Słoneczna)
Sołectwa
(Kliknij by zobaczyć ulice)
• Podlesie, Machowa, Księże Podlesie-Łęki Dolne
• Parkosz, Dobrków, Mokrzec, Gołęczyna
• Połomia, Gębiczyna, Jaworze Dolne, Jaworze Górne
• Lipiny
• Słotowa, Strzegocice, Bielowy
• Łęki Górne, Łęki Dolne
• Zwiernik

Coś brakuje na stronie?
Masz pytanie? Napisz:
odpadypilzno@gmail.com

DEKLARACJA


Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

Dla przykładu: korektę deklaracji należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

Do deklaracji… właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

 1. w przypadku gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
 2. w przypadku osób zameldowanych na terenie Gminy Pilzno, a zamieszkujących poza miejscem zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania lokalu, lub oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej na danej nieruchomości ze wskazaniem adresu miejsca faktycznego zamieszkania;
 3. w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza Gminą Pilzno – zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej na danej nieruchomości ze wskazaniem adresu miejsca faktycznego zamieszkania

  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć: 

  1. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno
  2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno
  3. W formie elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP

  WAŻNE!
  W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po upływie 14 dni nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa  odbierania odpadów była świadczona (art. 6q ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).