Aktualności
Deklaracja
Opłata
Harmonogram
Wielkogabaryty
PSZOK
Odbiorcy odpadów
Jak segregować?
Utylizacja azbestu
Akty Prawne
Analiza stanu gospodarki
Druki do pobrania


KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW
*więcej informacji po kliknięciu w nazwę miejscowości

Legenda:

Pilzno "A"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
Bujnowskiego, Cicha, Dąbrowskiego, Grodzka, Grottgera, Grywałdzka, Kapuścińskiego, Karmelicka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Króla Kaszubskiego, Kraszewskiego, Legionów, Lwowska, Mickiewicza, Nowa, "Oczyszczalnia", Paderewskiego, Podawle, Petrycego, Polna, Rynek, Słowackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Staszica, Ściegiennego, Traugutta, Węgierska, "Skarpy", Zielona, Żeromskiego
Pilzno "B"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
3-go Maja, Św. Ducha, Osiedle przy ul. 3-go Maja (Armii Krajowej, G. Andersa, Partyzantów, Wojska Polskiego), Akacjowa, Kazimierza Wielkiego, Koprowskiego, Kościuszki, Osiedle przy Kościuszki (Krasickiego, Ks. Wilka, Józefczyka, Marcjusza, Niepodległości, Skłodowskiej, Reja, Reymonta), Leśna, Witosa, Osiedle przy ul. Witosa (Kwiatowa, Ogrodowa, P. Tadeusza, Różana, Słoneczna)
Sołectwa
(Kliknij by zobaczyć ulice)
• Podlesie, Machowa, Księże Podlesie-Łęki Dolne
• Parkosz, Dobrków, Mokrzec, Gołęczyna
• Połomia, Gębiczyna, Jaworze Dolne, Jaworze Górne
• Lipiny
• Słotowa, Strzegocice, Bielowy
• Łęki Górne, Łęki Dolne
• Zwiernik

Coś brakuje na stronie?
Masz pytanie? Napisz:
odpadypilzno@gmail.com

AKTUALNOŚCI

--- 2.01.2018 ---

Harmonogram odbioru odpadów

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Harmonogramy można pobrać ze strony internetowej klikająć tutaj


--- 4.12.2017 ---

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


MZK Pilzno Sp. z o.o. informuje mieszkańców miasta Pilzno, iż w dniu 9.12.2017 r. (sobota) od godz. 8:00 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych: meble, dywany i wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny, opony (tylko samochodów osobowych).

W związku z tym informujemy, iż ww. odpady powinny być dostarczone na miejsce odbioru do godz. 8:00 w dniu zbiórki.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny tj. np. lodówka z agregatem) prosimy nie wystawiać wcześniej niż w dniu odbioru około godz. 8:00 ponieważ nieuprawnione do odbioru osoby dokonują zniszczeń urządzeń i doprowadzają do zanieczyszczenia środowiska.
--- 27.11.2017 ---

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


MZK Pilzno Sp. z o.o. informuje mieszkańców sołestw:

Jaworze Dolne, Jaworze Górne, Słotowa, Bielowy, Strzegocice, iż w dniu 2.12.2017 r. (sobota) od godz. 8:00 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych: meble, dywany i wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny, opony (tylko samochodów osobowych).

W związku z tym informujemy, iż ww. odpady powinny być dostarczone na miejsce odbioru do godz. 8:00 w dniu zbiórki.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny tj. np. lodówka z agregatem) prosimy nie wystawiać wcześniej niż w dniu odbioru około godz. 8:00 ponieważ nieuprawnione do odbioru osoby dokonują zniszczeń urządzeń i doprowadzają do zanieczyszczenia środowiska.
--- 2.02.2017 ---

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pilzno

Burmistrz Pilzna informuje, że od 01 marca 2017 roku zostanie wprowadzony SMS-owy system informowania mieszkańców Gminy Pilzno o sprawach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi m.in. o zbliżającym się terminie i wysokości uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbiórce odpadów wielkogabarytowych, czy zmianach wprowadzonych nowymi regulacjami prawnymi.
W związku z powyższym zachęca się wszystkich zainteresowanych do wypełnienia poniższego oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie numeru telefonu kontaktowego w celu wprowadzenia do Systemu Powiadamiania SMS i otrzymywania krótkich wiadomości.

Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pilźnie ul. Rynek 6 w pok. 17 (Gospodarka Odpadami Komunalnymi) w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30.

Oświadczenie
--- 13.01.2017 ---

ZA PALENIE ODPADÓW GROZI GRZYWNA DO 5 000 zł !!!

Trwający okres jesienno – zimowy to sezon grzewczy, w trakcie którego wiele gospodarstw, aby zaoszczędzić na kosztach opału i utrzymać właściwą temperaturę w domowych piecach spala także wytwarzane w gospodarstwie odpady. Stosowanie takiej metody nie pomaga zaoszczędzić - wręcz działa przeciwnie! Spalane w piecach śmieci, odpady plastikowe i gumowe wytwarzają wiele związków chemicznych, których oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe, m.in.:

 • pyły - odkładając się w  glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
 • tlenek węgla - jest trujący dla ludzi i zwierząt,
 • tlenki azotu (NOx) - powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Spalanie w domowych piecach odpadów komunalnych ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. mokrej sadzy. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji, a w jego efekcie pożaru domu.

Zgodnie z wieloma regulacjami prawnymi za palenie odpadów grozi kara grzywny do 5 000 zł !!!


--- 19.10.2016 ---

Co robić z liśćmi i gałęziami oraz popiołem?


W związku z rozpoczętym okresem jesienno-zimowym i powstającymi na naszych posesjach dużej ilości liści i popiołu – przypominamy, że:

 • odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone jakimi są trawa, liście, gałęzie, pozostałości roślin itp. - nie należy mieszać z innymi rodzajami odpadów. W pierwszej kolejności należy poddać je kompostowaniu na nieruchomości. W przypadku, kiedy kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych nie jest możliwe, należy przygotować je do odbioru w workach koloru brązowego oznakowane napisem „ODPADY BIODEGRADOWALNE” i wystawić zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych,
 • popiół i żużel z domowych palenisk należy gromadzić w osobnych workach koloru szarego oznakowane napisem „POPIÓŁ” i wystawić zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.--- 18.05.2016 ---

Mniejsza stawka za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 i więcej osób


            W związku z wejściem w życie od 01 lutego 2015 r.  znowelizowanej ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.), której wprowadzone zmiany uchyliły między innymi podstawę prawną w zakresie udzielania dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rodziny wielodzietne nadal mogą korzystać z pomocy i uiszczać niższą opłatę.
            Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą z dnia 23 czerwca 2015 r.  jeżeli odpady komunalne są zbierane  i odbierane w sposób selektywny, a nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób miesięczna opłata wynosi 5 zł/m-c od osoby zamieszkującej, zaś w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny tj. odpady zmieszane stawka ta uległa zmniejszeniu do kwoty 10,00 zł/m-c od osoby zamieszkującej. Nie uległa zmianie jedynie opłata za odpady komunalne w przypadkunieruchomości zamieszkałych od 1 do 4 osób, stawka za zbieranie odpadów w sposób selektywny nadal wynosi 6,00 zł/m-c od osoby zamieszkującej, a za odpady zmieszane 12,00 zł/m-c os osoby zamieszkującej. Przyjęta uchwała weszła w życie i obowiązuje od 01 sierpnia 2015 r.
--- 18.05.2016 ---

NOWE UCHWAŁY, USTALENIA ws. gospodarki odpadami komunalnymi


W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), obowiązująca od 01 lutego 2015r., Rada Miejska w Pilźnie na sesji dnia 26.11.2015 r. wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmienione zostały kolejno uchwały w sprawie:

 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilzno
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Przyjęte przez Radę Miejską w/w regulacje prawne stanowiące akty prawa miejscowego zostały kolejno umieszczone na niniejszej stronie w zakładce „Akty prawne”  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Pilzno.--- 18.05.2016 ---

Zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – nowe regulacje od 01 stycznia 2016 r.


Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) wprowadzając nowe pojęcia i obowiązki na użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, sprzedawców detalicznych i hurtowych tych urządzeń oraz firm prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Posiadacze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych są zobowiązani do przekazania zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Podobnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych nieodpłatnie można zostawić i mają obowiązek odebrać:

 • dystrybutorzy (sprzedawcy) -  zarówno w punkcie sprzedaży, jak również w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany

        Przykład: Kupując lodówkę użytkownik takiego sprzętu może zostawić sprzedawcy, u którego kupuje nowy sprzęt, zużytą lodówkę. Podobnie kupując lodówkę z dostawą do domu, sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru od klienta starej lodówki.

 • prowadzący punkt serwisowy (miejsce naprawy sprzętu)- w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Ponadto zgodnie z art. 37 § 3 w/w ustawy posiadacze „drobnego” sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm mogą także nieodpłatnie taki sprzęt elektryczny bądź elektroniczny
i bez konieczności zakupu nowego zostawić u dystrybutora (sprzedawcy) prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Nowe przepisy mają też uniemożliwić nielegalny demontaż zużytego sprzętu w celu sprzedaży cenniejszych wybranych elementów w punktach skupu złomu. Zgodnie z art. 35 § 1 niekompletne elektroodpady oraz ich części mogą zbierać tylko: zakłady przetwarzania odpadów, PSZOK-i, firmy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości czy sklepy z AGD o powierzchni
co najmniej 400 m2.